Likwidacja szkód NNW prowadzona jest w systemie bezkomisyjnym – poszkodowany nie ma obowiązku stawiania się na komisji lekarskiej.
Wszystkie procedury związane z likwidacją szkody NNW młodzieży szkolnej odbywają się za pośrednictwem naszej agencji.

Wypadek ze szkolnego ubezpieczenia NNW można zgłosić:
1. Drogą mailową: slawomir.matusik@agencjarybnik.pl
2. Listownie: ul. Mahoniowa 9, 44-217 Rybnik
3. Osobiście w siedzibie agencji ubezpieczeniowej: ul. Mahoniowa 9, 44-217 Rybnik.

Druk zgłoszenia wypadku można pobrać ze strony internetowej agencji bądź w siedzibie agencji.

Wszystkie rodzaje zgłoszeń polegają na udzieleniu podstawowych informacji dotyczących zdarzenia, takich jak:
– data, okoliczności i przebieg zdarzenia
– dane osoby zgłaszającej
– dane poszkodowanego
– informacje na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia
– numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wypłata odszkodowania.

Do druku zgłoszenia wypadku należy dołączyć dokumentację medyczną związaną z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu, wypis ze szpitala.

Roszczenie z tytułu ubezpieczenia szkolnego można zgłosić do 3 lat od zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego. Zgłoszenie wypadku z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy zgłaszać po zakończeniu leczenia. Jeśli leczenie jest długotrwałe, to po zakończeniu pewnego etapu leczenia.

Plik do pobrania: zgłoszenie wypadku z ubezpieczenia szkolnego

 

Wzór