Załącznik nr 1 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2021/2022

1. Zasady stosowania tabeli świadczeń:
1) Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń przyjmuje się powierzchnię dłoni osoby poszkodowanej.
2) W przypadku uszkodzenia kończyn górnych dla kończyny górnej dominującej wypłaca się przewidziane w tabeli wyższe odszkodowanie. Dla osób leworęcznych dominującą kończyną górną jest kończyna lewa.
3) W przypadku urazu powodującego pobyt w szpitalu dłuższy niż 30 dni lub ponad 6-cio miesięczną specjalistyczną rehabilitację i nie wymienionego w tabeli wysokość świadczenia ustalana będzie indywidualnie po zakończeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia Ubezpieczonego, niezwłocznie po przesłaniu do ERGO Hestii pełnej dokumentacji medycznej.
4) Powikłania urazów, wymienione w tabeli obejmują powikłania występujące, mimo prowadzonego leczenia i rehabilitacji w ciągu 12 miesięcy od daty powstania urazu i pozostające z nim w związku przyczynowo-skutkowym. W przypadku powikłań wymienionych w tabeli w pkt. V, po zakończeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia poszkodowanego może zostać dodatkowo przyznane zwiększenie odszkodowania niezwłocznie po przesłaniu do ERGO Hestii pełnej dokumentacji.
5) Jeżeli zaszły okoliczności wskazane w pkt 1), urazy powodujące blizny lub powikłania urazów i jednocześnie przekazana ERGO Hestii dokumentacja medyczna jest niekompletna, ERGO Hestia może wyznaczyć komisję lekarską w celu określenia rodzaju urazu i wysokości odpowiadającego mu świadczenia, zgodnie z Tabelą świadczeń umieszczoną w pkt 2).

2. Tabela świadczeń

Lp. Rodzaj urazu Wysokość świadczenia jako % sumy ubezpieczenia
I. Trwałe i całkowite inwalidztwo
1. Porażenie całkowite czterokończynowe (tetraplegia) 100
2. Porażenie połowicze utrwalone 100
3. Porażenie całkowite obu kończyn dolnych (paraplegia) 100
4. Niedowład połowiczy znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją całkowitą 100
5. Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich 100
6. Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego i przedsionkowego uniemożliwiające chodzenie 100
7. Padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę lub wymagające nauczania indywidualnego/specjalnego 100
8. Ciężkie zaburzenia psychiczne, wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy, częste i długotrwale hospitalizacje psychiatryczne) 100
9. Utrata mowy. Afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją, zaburzenia utrzymujące się, pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego 100
10. Obuoczna utrata wzroku 100
11. Jednooczna utrata wzroku 30
12. Głuchota całkowita w obu uszach 100
13. Głuchota całkowita jednego ucha 30
12. Oparzenia III st. obejmujące 30% powierzchni ciała 100
II. Urazy powodujące powstanie blizn
1. Urazy twarzy, szyi, przedramion i dłoni
1) Rana cięta 2
2) Odmrożenia II lub III stopnia 3
3) Rana szarpana (np. w wyniku pogryzienia przez psa) 3
4) Oparzenia II lub III stopnia 2 za pierwszy % powierzchni ciała i 1 za każdy następny
2. Urazy pozostałych części ciała, w tym skóry owłosionej głowy
1) Rana cięta 1
2) Rana szarpana 2
3) Oparzenia II lub III stopnia (za każdy procent powierzchni ciała) 1
III. Uszkodzenia lub utrata narządów wewnętrznych
3. Narządy klatki piersiowej
1) Uszkodzenie górnych dróg oddechowych 10
2) Uszkodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego 10
3) Pourazowa odma opłucnowa 5
4. Uszkodzenie tkanki płucnej
1) bez zmniejszenia pojemności oddechowej 8
2) ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 30% wartości należnej 15
3) ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 40% wartości należnej 30
4) ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 50% wartości należnej 50
5) ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 60% wartości należnej i więcej 65
6) z objawami skrajnej niewydolności oddechowej 75
5. Uszkodzenie serca lub osierdzia (pourazowe, pozawałowe)
1) z wydolnym układem krążenia 10
2) z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności (według NYHA)
a) I stopień – bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego 20
b) II stopień – umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego, upośledzenie wydolności fizycznej 35
c) III stopień – znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych czynnościach życia codziennego 50
d) IV stopień – duszność spoczynkowa 80
6. Narządy jamy brzusznej
1) Uszkodzenie żołądka 5
2) Pęknięcie śledziony bez konieczności usunięcia 5
3) Utrata śledziony
a) bez istotnych zmian w obrazie krwi 15
b) ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 30
4) Uszkodzenie/resekcja fragmentu wątroby
a) bez wpływu na funkcje narządu 10
b) z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby 20
5) Uszkodzenie/resekcja fragmentu trzustki
a) bez wpływu na funkcje narządu 10
b) z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej 20
c) z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej 20
6) Uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem 10
7) Uszkodzenie wątroby wymagające przeprowadzenia przeszczepu (schyłkowa niewydolność wątroby) 80
8) Przepukliny urazowe powłok jamy brzusznej 5
9) Uszkodzenie jelita cienkiego 5
10) Uszkodzenie jelita grubego 10
11) Uszkodzenie jelita cienkiego i grubego 15
12) Uszkodzenie odbytu 10
7. Narządy moczopłciowe
1) Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek prowadzące do powstania:
a) przewlekłych stanów zapalnych 10
b) nadciśnienia 15
2) Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej 20
3) Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki lub uszkodzenie obu nerek powodujące:
a) utajoną niewydolność nerek 30
b) wyrównaną niewydolność nerek 40
c) niewyrównaną niewydolność nerek 50
d) schyłkową niewydolność nerek (mocznica) wymagająca przewlekłej dializoterapii lub przeszczep nerki 75
4) Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła 15
5) Uszkodzenie pęcherza powodujące
a) przewlekłe stany zapalne 10
b) zmniejszenie pojemności pęcherza 10
c) zaburzenia w oddawaniu moczu 5
6) Uszkodzenie cewki moczowej 5
7) Utrata prącia 40
8) Częściowa utrata prącia i pourazowe zaburzenia wzwodu 20
9) Utrata jednego jądra lub jajnika 20
10) Utrata obu jąder lub jajników 40
11) Utrata macicy
a) w wieku do 45 lat 40
b) w wieku powyżej 45 lat 20
IV. Nieszczęśliwe wypadki powodujące częściowe inwalidztwo lub uszkodzenie
1. Uszkodzenia głowy, bez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego
1) Złamanie kości sklepienia 4
2) Złamanie kości podstawy czaszki 8
3) Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki 12
4) Ubytek kości czaszki 6
2. Uszkodzenia twarzy
1) Złamania nosa bez zaburzeń kształtu nosa 1
2) Złamania nosa z zaburzeniami kształtu utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 3
3) Złamania nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 6
4) Złamania nosa z zaburzeniami oddychania i z wtórnym zapaleniem zatok utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 10
5) Utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) 30
6) Utrata zębów stałych (za każdy ząb):
a) siekacze i kły – całkowita utrata 1
b) siekacze i kły – częściowa utrata 0,5
c) pozostałe zęby począwszy od dwóch – całkowita utrata 1
d) pozostałe zęby począwszy od dwóch – częściowa utrata 0,5
7) Złamanie kości twarzy – szczęki, kości jarzmowej 8
8) Złamanie kości twarzy – żuchwy:
a) otwarte 4
b) zamknięte 2
9) Zwichnięcie w obrębie stawu żuchwowego 2
10) Utrata szczęki 40
11) Utrata żuchwy 50
3. Uszkodzenia narządu wzroku
1) Uszkodzenia powodujące obniżenie ostrości wzroku Zgodnie z załącznikiem nr 2 do OWU
2) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38
3) Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych:
a) jednego oka 15
b) obojga oczu 30
4) Koncentryczne zwężenie pola widzenia Zgodnie z załącznikiem nr 3 do OWU
5) Połowicze niedowidzenia:
a) dwuskroniowe 60
b) dwunosowe 30
c) jednoimienne 25
d) jednoimienne górne 10
e) jednoimienne dolne 40
4. Uszkodzenia narządu słuchu Zgodnie z załącznikiem nr 4 do OWU
5. Urazy małżowiny usznej
1) Utrata jednej małżowiny 15
2) Utrata obu małżowin 25
6. Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa
1) Zamknięte złamanie przynajmniej 2 żeber (i za każde następne powyżej dwóch) 1
2) Otwarte złamanie żebra za każde 3
3) Złamanie mostka 4
4) Utrata sutka (gruczołu piersiowego)
a) całkowita 25
b) częściowa 15
7. Uszkodzenie kręgosłupa
1) Złamania kręgosłupa bez następstw neurologicznych pod postacią porażeń lub niedowładów (za każdy krąg):
a) trzonów kręgów 5
b) wyrostków poprzecznych, kolczystych i łuków kręgów 3
c) kości ogonowej 2
2) Zwichnięcia kręgosłupa bez następstw neurologicznych pod postacią porażeń lub niedowładów 5
3) Urazy skrętne kręgosłupa:
a) w odcinku szyjnym 3
b) piersiowym i/lub lędźwiowym 1
4) Złamania miednicy
a) z przerwaniem obręczy miednicy 10
b) bez przerwania obręczy miednicy 5
8. Uszkodzenie stawu biodrowego
a) Zwichnięcie 15
2) Skręcenie w stawie biodrowym 4
3. Złamanie
a) panewki 15
b) bliższej nasady i przynasady kości udowej 12
4) Utrata kończyny dolnej poprzez jej wyłuszczenie w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej 80
9. Uszkodzenie kończyny dolnej
1) Złamanie trzonu kości udowej:
a) otwarte 12
b) zamknięte 6
2) Utrata kończyny w obrębie uda 65
3) Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej:
a) otwarte 12
b) zamknięte 7
4) Złamanie rzepki 5
5) Zwichnięcie stawu kolanowego 12
6) Skręcenie stawu kolanowego lub zwichnięcie rzepki bądź skręcenie stawu kolanowego i zwichnięcie rzepki:
a) bez uszkodzeń aparatu więzadłowego 2
b) z uszkodzeniem aparatu więzadłowego 5
7) Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego 60
8) Całkowite zerwanie mięśnia czworogłowego lub dwugłowego 8
9) Złamanie kości piszczelowej lub kości piszczelowej i kości strzałkowej:
a) otwarte 7
b) zamknięte 5
10) Izolowane złamanie kości strzałkowej:
a) otwarte 5
b) zamknięte 3
11) Utrata kończyny w obrębie podudzia 45
12) Uraz stawu skokowego ze złamaniem kostki lub obu kostek:
a) otwarte 6
b) zamknięte 4
13) Skręcenie w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź w stawie skokowym i w obrębie stopy 2
14) Zerwanie ścięgna Achillesa 6
15) Złamanie kości: piętowej, skokowej:
a) otwarte 8
b) zamknięte 6
16) Utrata kości skokowej lub piętowej 35
17) Złamanie pozostałych kości stępu 2
18) Złamanie kości śródstopia (za każda kość):
a) z wyraźnymi przemieszczeniami 2
a) bez przemieszczeń 1
19) Zwichnięcie w obrębie stępu 8
20) Utrata stopy w całości 50
21) Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40
22) Utrata stopy w stawie Lisfranca 30
23) Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 25
24) Złamanie palucha:
a) z wyraźnymi przemieszczeniami 3
b) bez przemieszczeń 2
25) Zwichnięcie palucha 2
26) Zwichnięcie palców stopy od II do V (za każdy palec) 1
27) Złamanie kości palców stopy od II do V (za każdy palec) 1
28) Utrata w obrębie palucha:
a) ubytki opuszki lub cześciowa utrata paliczka paznokciowego palucha 4
b) utrata paliczka paznokciowego palucha 8
c) utrata całego palucha 12
29) Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia:
a) utrata palucha z częścią kości śródstopia 16
b) utrata palucha z całą kością śródstopia 20
30) Uszkodzenia i ubytki w zakresie palców II, III, IV i V łącznie:
a) częściowa utrata 2
b) całkowita utrata 3
31) Utrata palca V wraz z kością śródstopia:
a) utrata palca V z częścią kości śródstopia 5
b) utrata palca V z całą kością śródstopia 10
32) Utrata palców II, III, IV wraz z kością śródstopia:
a) utrata palców z częścią kości śródstopia (za każdy palec) 4
b) utrata palców z całą kością śródstopia (za każdy palec) 6
10. Uszkodzenie kończyny górnej:
1) Złamanie łopatki 5/3
2) Złamanie obojczyka:
a) otwarte lub zagrażające perforacją skóry z dużym przemieszczeniem 4
b) zakmnięte 2
3) Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego 5/4
4) Skręcenie stawu barkowego 3/2
5) Zwichnięcie stawu ramienno-łopatkowego 7/6
6) Utrata kończyny w barku 75
7) Utrata kończyny wraz z łopatką 80
8) Zerwanie mięśnia dwugłowego lub trójgłowego:
a) całkowite 5/4
b) częściowe 3/2
9) Złamanie nasady bliższej kości ramiennej:
a) wielofragmentowe 8/7
b) inne 5/4
10) Złamanie trzonu kości ramiennej:
a) otwarte 6/5
b) zamknięte 4/3
11) Utrata kończyny w obrębie ramienia 65
12) Złamanie nasady dalszej kości ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej kości łokciowej:
a) otwarte 6/5
b) zamknięte 4/3
13) Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 6/5
14) Skręcenie łokcia 3/2
15) Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej bądź złamanie trzonu kości łokciowej i trzonu kości promieniowej:
a) otwarte 6/5
b) zamknięte 4/3
16) Utrata kończyny w obrębie przedramienia 60/55
17) Złamanie nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej bądź złamanie nasady dalszej kości
łokciowej i nasady dalszej kości promieniowej:
a) otwarte 5/4
b) zamknięte 3/2
18) Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego 55/50
19) Złamanie kości nadgarstka:
a) otwarte 4/3
b) zamknięte 3/2
20) Zwichnięcie nadgarstka 3/2
21) Skręcenie nadgarstka 2/1
22) Utrata ręki na poziomie nadgarstka 55/50
23) Złamanie pierwszej kości śródręcza 3/2
24) Zwichnięcia stawów kciuka 3/2
25) Wykręcenia stawów kciuka 2/1,5
26) Złamanie kości śródręcza II -V (za każdą kość) 2/1,5
27) Złamania kciuka:
a) otwarte 4/3
b) zamknięte 3/2
28) Utrata w zakresie kciuka
a) częściowa utrata opuszki 5
b) utrata paliczka paznokciowego 8
c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka 15
d) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka 18
e) utrata obu paliczków z kością śródręcza 25
29) Złamania wskaziciela
a) otwarte 4/3
b) zamknięte 3/2
30) Zwichnięcia stawów wskaziciela 3/2
31) Wykręcenie stawów wskaziciela 2/1,5
32) Utrata w obrębie wskaziciela
a) utrata częściowa opuszki 5/4
b) utrata paliczka paznokciowego 6/5
c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego 8/6
d) utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3 10/8
e) utrata 3 paliczków 16/10
f) utrata palca wskazującego z kością śródręcza 22/16
33) Złamania palców III-V (za każdy palec):
a) otwarte 2,5/2
b) zamknięte 2/1,5
34) Zwichnięcia i wykręcenia stawów palców III -V (za każdy palec) 1,5/1
35) Utrata w obrębie palców III i IV:
a) częściowa utrata opuszki 1,5/1
b) utrata paliczka paznokciowego 3/2
c) utrata dwóch paliczków 6/4
d) utrata trzech paliczków 9/6
e) utrata palca z kością śródręcza 12/8
36) Utrata w obrębie palca V
a) częściowa utrata opuszki 0,5
b) utrata paliczka paznokciowego 1
c) utrata dwóch paliczków 2
d) utrata trzech paliczków 3
e) utrata palca z kością śródręcza 12/8
V. Powikłania
1. Przewlekłe zapalenie kości 10
2. Zapalenie kości z przetokami 20
3. Zapalenie naczyń i tkanki podskórnej 10
4. Uszkodzenia dużych naczyń i tętniaki pourazowe 15
5. Zesztywnienie w stawie w pozycji niekorzystnej 20
6. Zesztywnienie w stawie w pozycji korzystnej 10
7. Staw rzekomy kości 15
VI. Inne zdarzenia
1. Stłuczenie mózgu 10
2. Wstrząśnienie mózgu 3
3. Zatrucie gazami oraz substancjami wziewnymi 5

 
Załącznik nr 2 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2021/2022

Ostrość wzroku oka prawego / ostrość wzroku oka lewego 1,0 (10/10) 0,9 (9/10) 0,8 (8/10) 0,7 (7/10) 0,6 (6/10) 0,5 (5/10) 0,4 (4/10) 0,3 (3/10) 0,2 (2/10) 0,1 (1/10) 0
1,0 (10/10) 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35
0,9 (9/10) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40
0,8 (8/10) 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45
0,7 (7/10) 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50
0,6 (6/10) 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0,5 (5/10) 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0,4 (4/10) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0,3 (3/10) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
0,2 (2/10) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80
0,1 (1/10) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90
0 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

Ostrość wzroku zawsze określa się na podstawie dokumentacji medycznej prowadzącego lekarza okulisty po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.
 
Załącznik nr 3 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2021/2022

Zwężenie do Przy nienaruszonym drugim oku W obojgu oczach Przy ślepocie drugiego oka
60° 0 0 35%
50° 5% 15% 45%
40° 10% 25% 55%
30° 15% 50% 70%
20° 20% 80% 85%
10° 25% 90% 95%
Poniżej 10° 35% 95% 100%

 
Załącznik nr 4 do Oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2021/2022

Ucho prawe / Ucho lewe 0 -25 dB 26 – 40 dB 41 – 70 dB Powyżej 70 dB
0 – 25 dB 0% 5% 10% 20%
26 – 40 dB 5% 15% 20% 30%
41 – 70 dB 10% 20% 30% 40%
Powyżej 70 dB 20% 30% 40% 50%